Koncepcja pracy

 

Koncepcja Pracy Przedszkola nr 7

im. Marii Konopnickiej

w Stalowej Woli

na lata 2015 – 2020

 

„Jak w zabawie świat poznać?”

- projektowanie sytuacji edukacyjnych, których celem jest wspieranie ciekawości, aktywności i samodzielności dzieci, a także wzbogacanie wiadomości i umiejętności potrzebnych w codziennych sytuacjach i w dalszej edukacji.

Podstawa prawna:

 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 października 2009r. w sprawie nadzoru pedagogicznego ( Dz. U. z 2009 r. Nr 168 poz. 1324 ze zm.)
 • Konwencja o prawach dziecka przyjęta przez Zgromadzenie ogólne narodów Zjednoczonych (Dz. U. z 1991r. Nr 120 poz. 526 ze zm.)

MISJA PRZEDSZKOLA

Przedszkole zapewnia dzieciom opiekę, dba o ich bezpieczeństwo psychiczne i fizyczne. Rozpoznaje i zaspokaja potrzeby oraz rozwija indywidualne możliwości i talenty. Tworzy warunki do nabywania przez dzieci wiadomości i umiejętności, których celem jest osiągniecie przez wychowanków stanu gotowości do podjęcia nauki w szkole podstawowej. Placówka buduje środowisko społeczne dziecka, kształtuje jego postawy moralne oraz uczy odróżniania dobra od zła. Kieruje się zasadami wynikającymi z Konwencji o prawach dziecka. Wspiera działania wychowawcze rodziców. Promuje zachowanie przyjazne przyrodzie, a także buduje poczucie tożsamości regionalnej i narodowej.

U postaw rozwoju i doskonalenia pracy przedszkola leżą wymagania państwa wobec przedszkola, określone w zmienionym Rozporządzeniu w sprawie nadzoru pedagogicznego.

WIZJA PRZEDSZKOLA

Cele ogólne:

 1. Przedszkole tworzy procesy indywidualnego wspomagania rozwoju i edukacji odpowiednia do potrzeb i możliwości dziecka.
 2. Dziecko jest aktywne i twórcze w nabywaniu wiadomości, umiejętności i postaw w zakresie co najmniej podstawy programowej.
 3. Procesy zachodzące w przedszkolu zapewniają rozwój jego podmiotów
 4. Przedszkole jest integralnym elementem środowiska, w którym działa, współpracuje z nim na rzecz rozwoju własnego i lokalnego.
 5. Zarządzanie przedszkolem zapewnia jego sprawne funkcjonowanie i jest zgodne z obowiązującymi przepisami prawa, polityką oświatową państwa i przyjętą koncepcją rozwoju.
 6. Przedszkole monitoruje i doskonali efekty swojej pracy.

PROCESY WSPOMAGANIA ROZWOJU I EDUKACJI

Przedszkole przygotowuje dzieci do podjęcia nauki w szkole oraz wspiera indywidualny potencjał rozwojowy każdego wychowanka. Respektuje pięć najistotniejszych zasad wychowania przedszkolnego:

 • zasadę zaspokajania potrzeb dziecka,
 • zasadę aktywności,
 • zasadę indywidualizacji,
 • zasadę organizowania życia społecznego,
 • zasadę integracji (jednolity proces wychowania i edukacji).


Przedszkole dba o rozwój intelektualny dziecka, kształcenie procesów poznawczych i doskonalenie kompetencji komunikowania się. Dzieci nabywają wiedzę poprzez przyswajanie oraz aktywne poszukiwanie i odkrywanie, w tym korzystanie z dostępnych źródeł wiedzy. Przedszkole promuje zdrowie oraz postawy przyjazne przyrodzie. Dzieci wdrażane są do aktywności ruchowej i poznawczej w naturalnym otoczeniu. Obserwują i badają przyrodę, odkrywają mądrość jej praw. Uczą się korzystać z jej zasobów dla własnego zdrowia i zaspokojenia potrzeb w racjonalny i bezpieczny sposób.  Przedszkole szczególną wagę przywiązuje do upowszechniania zasad kultury osobistej. Umożliwia dziecku adaptację społeczną i poszerzanie kontaktów w otoczeniu. Udział w ustalaniu, a w konsekwencji w respektowaniu praw i obowiązków sprzyja dojrzewaniu społeczno-moralnemu. Dzieci uczą się współdziałania i mają możliwość docenić wartość wspólnego dzieła. Uznajemy, że rozwój człowieka to nie tylko zmiany jakościowe w tym , czego się uczy, lecz i w tym , jakim się staje. Głównym motorem i siłą naszych działań są wartości, dlatego przedszkole prowadzi oparty na nich planowy proces wychowawczy. Dzieci uczą się odróżniać dobro od zła. Katalog wartości obejmuje także: piękno, prawdę, miłość, przyjaźń, współdziałanie, odpowiedzialność, szacunek, tolerancję, zdrowie, przyrodę, ojczyznę. Szczególne miejsce w pracy przedszkola zajmuje kształtowanie tożsamości dziecka oparte na tradycjach rodzinnych oraz kulturze regionalnej, a także historii narodu. Do istotnych działań przedszkola należy poznawanie kultury regionu i kraju z równoczesnym otwarciem na kultury innych narodów i grup społecznych, a także zaangażowanie się w sprawy najbliższego środowiska, którego jesteśmy częścią.

SYLWETKA ABSOLWENTA

Dziecko kończące przedszkole

 • posiada:
  • motywację do uczenia się i do wysiłku intelektualnego,
  • umiejętności uważnego słuchania i logicznego myślenia, praktycznego korzystania ze zdobytych wiadomości,
  • umiejętność koncentracji, pracy przez dłuższy czas,
  • umiejętność współpracy w grupie i rozwiązywania konfliktów,
  • umiejętność radzenia sobie z trudnościami,
  • twórczego rozwiązywania zadań,
  • odpowiedni poziom samodzielności,
  • gotowość do podejmowania różnorodnych aktywności,
  • podstawową wiedzę o środowisku społecznym, przyrodniczym i kulturowym,

 

 • przestrzega:
  • praw innych ludzi,
  • zasad bezpieczeństwa, higieny, dbałości o zdrowie i sprawność fizyczną,
  • zasad kultury współżycia, postępowania według ustalonych norm

 

 • dostrzega i szanuje:
  • potrzeb innych ludzi
  • odmienne postawy, przekonania, upodobania,
  • symbole narodowe,
  • środowisko naturalne

 

 • nie obawia się:
  • występować publicznie
  • dzielić się swoimi pomysłami, osiągnięciami, sukcesami,
  • wykazywać inicjatywy w działaniu,
  • prosić o radę lub pomoc.

 

SYSTEM WSPIERANIA ROZWOJU DZIECKA

W przedszkolu zbudowano system ewaluacji rozwoju dziecka. Procedura postępowania obejmuje m.in. systematyczne obserwacje i diagnozy pedagogiczne służące rozpoznaniu potrzeb, możliwości, sytuacji społecznej podopiecznych, a także ich zainteresowań .


Wspomaganie dzieci to także badanie gotowości szkolnej i ewentualne budowanie indywidualnych programów wspomagania i korygowania rozwoju. Wiedzę o dzieciach nauczyciele wykorzystują do:

 • modyfikacji realizowanych programów,
 • planowania miesięcznego,
 • do konstruowania zajęć( zasada indywidualizacji wymagań)
 • indywidualnego wspomagania dzieci.


W sytuacji problemów edukacyjnych i wychowawczych lub deficytów przedszkole udziela pomocy psychologiczno-pedagogicznej w toku bieżącej pracy oraz w miarę potrzeb w formach specjalistycznych, takich jak np. zajęcia korekcyjno-kompensacyjne, socjoterapeutyczne, terapia logopedyczna. Przedszkole, monitorując rozwój dziecka, współpracuje nie tylko z rodzicami, ale także poradnią psychologiczno-pedagogiczną i innymi podmiotami wspierającymi dziecko i jego rodzinę.

Oferta zajęć prowadzonych w przedszkolu zapewnia realizację podstawy programowej, a także poszerza ją o nowatorskie rozwiązania programowe i metodyczne. Stosowane rozwiązania wykraczają poza katalog tradycyjnych metod wychowania przedszkolnego i obejmują m.in. zabawy badawcze i doświadczenia, metody oparte na teorii integracji sensorycznej, projekt, metody aktywizujące, twórczego myślenia.


Kadra pedagogiczna przedszkola umożliwia rozwój zainteresowań m.in. artystycznych, czytelniczych, przyrodniczych, naukowych, dotyczących tradycji regionu oraz wspomaga rozwój talentów dzieci. Prowadzone zajęcia i tworzone sytuacje edukacyjne są dostosowane do możliwości rozwojowych dzieci, a ich jakość jest na wysokim poziomie.

 

FUNKCJONOWANIE PRZEDSZKOLA W ŚRODOWISKU LOKALNYM

Przedszkole aktywnie współpracuje z rodzicami w zakresie budowania i realizacji koncepcji swojej pracy. Wspiera rodziców w wychowywaniu dzieci. W trosce o jednolite oddziaływanie nauczyciele:

 • systematycznie informują rodziców o zadaniach wychowawczych i kształcących realizowanych w przedszkolu,
 • zapoznają rodziców z podstawą programową wychowania przedszkolnego i włączają ich do kształtowania u dziecka określonych w niej wiadomości i umiejętności,
 • informują rodziców o sukcesach i kłopotach ich dzieci, a także włączają ich do wspierania osiągnięć rozwojowych dzieci i łagodzenia trudności, na jakie natrafiają,
 • prowadzą edukację prozdrowotną i promocję zdrowia,
 • zachęcają rodziców do współdecydowania w sprawach przedszkola, i wspólnie z nimi organizują wydarzenia, w których biorą udział dzieci.

W miarę możliwości przedszkole udziela rodzicom pomocy psychologiczno-pedagogicznej. Obejmuje ona m.in.:

 • rozpoznawanie potencjalnych możliwości oraz indywidualnych potrzeb dziecka i umożliwianie ich zaspokojenia,
 • rozpoznawanie przyczyn trudności dziecka,
 • wspieranie rodziców w działaniach wyrównujących szanse edukacyjne dziecka,
 • rozwijanie umiejętności wychowawczych rodziców.

Corocznie w przedszkolu opracowywany jest plan  współpracy z rodzicami ( zarówno przedszkolny jak i plany poszczególnych grup). Plan ten obejmuje zadania ułożone w następujące bloki:

 • pozyskiwanie opinii rodziców, opiniowanie, współdecydowanie
 • wspomaganie rozwoju dziecka, integracja działań na linii nauczyciel-rodzic
 • Pomoc psychologiczno-pedagogiczna dla rodziców
 • Promocja zdrowia
 • Organizacja wydarzeń i uroczystości dla środowiska rodzinnego lub z pomocą rodziny.

 

REALIZACJA ZADAŃ MA NASTĘPUJĄCE FORMY:

 • zebrania ogólne i zebrania grupowe,
 • zajęcia adaptacyjne dla nowo przyjętych dzieci,
 • konsultacje i porady indywidualne,
 • kącik dla rodziców (informacje, eksponowanie prac),
 • organizacja dni otwartych i zajęć otwartych dla rodziców,
 • organizacja szkoleń i warsztatów zwiększających umiejętności wychowawcze rodziców
 • organizacja uroczystości, koncertów, konkursów ,w tym włączenie rodziców do organizacji imprez przedszkolnych.

W przedszkolu prężnie działa rada rodziców, wspierająca działalność placówki. Rodzice są naszymi sojusznikami, a nasze działania są skoordynowane.

Przedszkole podkreśla swoją odrębność poprzez wypracowane tradycje własne. Kalendarz wydarzeń przedszkolnych i uroczystości pozostaje w ścisłym związku z tradycjami lokalnymi, narodowymi, a także potrzebami środowiskowymi. Nasze tradycje to m.in.:

 • Pasowanie na przedszkolaka
 • Sprzątanie świata z okazji Dnia Ziemi
 • Dzień Edukacji Narodowej
 • Andrzejki
 • Mikołajki
 • Spotka nie z okazji Świąt Bożego Narodzenia
 • Bal karnawałowy
 • Biesiada z Babcią i Dziadkiem
 • Tradycje wielkanocne
 • Święto Rodziny
 • Przedszkolna Olimpiada Sportowa
 • Dzień Dziecka
 • Konkurs plastyczny Marii Konopnickiej
 • Pożegnanie przedszkola przez 6latków

W środowisku lokalnym przedszkole promuje swoje działania, zdrowie, ekologię, a także wartość tradycji zarówno lokalnych, jak i narodowych.

 

ZARZĄDZANIE PRZEDSZKOLEM

Jednym z warunków zmian zachodzących w edukacji jest podnoszenie kwalifikacji i kompetencji nauczycieli. Przedszkole zatrudnia kadrę pedagogiczną posiadającą wysokie kwalifikacje w zakresie wychowania przedszkolnego, a także w miarę potrzeb kwalifikacje specjalistyczne, m.in. zakresie terapii pedagogicznej, logopedę, W trosce o skuteczną realizację zadań i celów wychowania przedszkolnego organizuje wsparcie dla pojedynczych nauczycieli i rady pedagogicznej. Organizowane są formy inspirujące do rozwoju zawodowego, nowatorstwa i twórczej aktywności nauczycieli.

W celu demokratycznego i kreatywnego wykonywania zadań i rozwiązywania pojawiających się problemów oraz doskonalenia pracy przedszkola powoływane są zespoły zadaniowe: ds. opieki i wychowania, edukacji, promocji, ewaluacji i inne, w miarę potrzeb. Sprawność organizacyjna oparta jest na statucie oraz systemie czytelnych procedur i regulaminów.

Pomieszczenia przedszkolne, wyposażenie, w tym środki dydaktyczne, pozwalają na realizację przyjętych programów oraz koncepcji pracy przedszkola. Meble i kąciki zainteresowań oraz zabawki zachęcają do swobodnej zabawy. Teren przedszkolny sprzyja zabawom na powietrzu oraz prowadzeniu obserwacji przyrodniczych.

Przedszkole systematycznie zmierza do pełnej realizacji założeń koncepcji, ewentualnie wprowadza zmiany do niej. Odbywa się to poprzez coroczną analizę jakości pracy oraz budowanie i realizację planów pracy na kolejny rok z wykorzystaniem priorytetów określonych w koncepcji i wniosków ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego.

 

PRIORYTETY NA LATA 2015-2020

 • Aktualizacja i doskonalenie systemu pomocy psychologiczno-pedagogicznej
 • Promocja zdrowia i świadomości ekologicznej
 • Budowanie skutecznego systemu współpracy z rodzicami w celu ujednolicenia oddziaływań wychowawczych.
 • Lepsza organizacja pracy zespołowej
 • Stworzenie nowych procedur usprawniających prace przedszkola
 • Inspirowanie kadry pedagogicznej do tworzenia nowatorskiego i twórczego stylu pracy, poszerzanie jej kompetencji.

 

PLAN  PRACY PRZEDSZKOLA NA LATA 2015-2020

 

ZADANIA DO REALIZACJI NA ROK SZKOLNY 2015/2016

 1. Kształtowanie postaw patriotycznych poprzez poznawanie sztuki, kultury regionalnej i narodowej
 2. Mali matematycy- kształtowanie wiadomości i umiejętności matematycznych-rozwijanie matematycznych uzdolnień. Zaspokajanie rozbudzonej już u dziecka potrzeby zajmowanie się matematycznymi problemami.
 3. Wdrażanie do bezpieczeństwa zachowań w przedszkolu, domu, na ulicy i w kontaktach z osobami postronnymi

 

ZADANIA DO REALIZACJI NA ROK SZKOLNY 2016/2017

 1. Kształtowanie świadomości zdrowych nawyków żywieniowych u naszych wychowanków
 2. Wdrażanie aktywności ruchowej jako podstawy prawidłowego rozwoju fizycznego dzieci
 3. Rozbudzanie u dzieci zainteresowania książką jako źródłem wiedzy i przyjemności

 

ZADANIA DO REALIZACJI NA ROK SZKOLNY 2017/2018

 1. Kształtowanie posługiwania się językiem nowożytnym (j. angielskim). Rozbudzanie zainteresowania językiem obcym, osłuchanie się z językiem.
 2. Rozbudzanie zainteresowania literaturą polską, kształtowanie umiejętności aktorskich na podstawie klasycznej literatury dziecięcej.

 

 

ZADANIA DO REALIZACJI NA ROK SZKOLNY 2018/2019

 1. Kształtowanie nawyków prawidłowej postawy. Tworzenie warunków sprzyjających spontanicznej i zorganizowanej aktywności ruchowej dziecka. Propagowanie zdrowego stylu życia.
 2. Kształtowanie wiadomości i umiejętności matematycznych. Tworzenie warunków sprzyjających poznawanie świata matematyki

 

ZADANIA DO REALIZACJI NA ROK SZKOLNY 2019/2020

 1. Bezpieczeństwo w domu, w przedszkolu, na ulicy- wdrażanie do bezpiecznych zachowań. Kształtowanie poczucia bezpieczeństwa, nauka prawidłowych zachowań w sytuacjach zagrażających dziecku.
 2. Rozbudzanie zainteresowań sztuką i muzyką. Tworzenie warunków sprzyjających spontanicznej i zorganizowanej aktywności artystycznej dzieci.

Wyszukaj

Przedszkole nr 7 im. Marii Konopnickiej
ul. ks. J. Popiełuszki 29a
37-450 Stalowa Wola
tel. 0-15 842-49-58
e-mail: przedszkole7@stalowawola.pl

© 2018 Przedszkole nr 7 im. Marii Konopnickiej w Stalowej Woli. All Rights Reserved.

Szukaj