Przedszkole nr 7 im. Marii Konopnickiej w Stalowej Woli zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Przedszkola nr 7 w Stalowej Woli.

Data publikacji strony internetowej: 2018-07-25.

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-10-05.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Na stronie internetowej znajdują się filmy, do których nie dodano napisów dla osób Głuchych. Napisy są dodawane sukcesywnie do starszych filmów.

Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-03-16. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Danuta Szular, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 15 842 49 58. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę na takie działanie.

Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

 1. Aby dostać się do budynku przedszkola, należy pokonać furtkę otwieraną ręcznie, ok 17,5 m chodnika, cztery stopnie, z podjazdem dla osób poruszających się na wózku oraz drzwi wejściowe otwierane ręcznie. Następnie za nimi znajdują się drugie drzwi otwierane za pomocą domofonu. Za drzwiami znajduje się hol, który prowadzi do strefy z szatniami.
 2. Nad wejściem nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.
 3. Budynek przedszkola jest piętrowy i nie posiada windy osobowej. Przedszkole mieści się na parterze. Brak jest toalety  dla osób niepełnosprawnych.
 4. Przed przedszkolem jest zatoczka parkingowa, która ma wyznaczone miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych.
 5. Do przedszkola można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem,  po uzgodnieniu z dyrektorem placówki.
 6. W budynku nie ma pętli indukcyjnych, oznaczeń w alfabecie Braille'a oraz oznaczeń kontrastowych i druku powiększonego dla osób niewidomych i słabowidzących.
 7. W przedszkolu oraz online, nie ma możliwości skorzystania z bezpłatnych usług tłumacza migowego.

Informacje dodatkowe

 • Jednostka nie posiada aplikacji mobilnej.
 • Zostały podjęte działania w celu dostosowania strony do wymagań prawnych.

 Raport o stanie zapewnienia dostępności podmiotu - stan na 01.01.2021

 1. Przez Serwisy Internetowe Przedszkola nr 7 w Stalowej Woli (zwane dalej Serwisami) rozumie się wszystkie serwisy internetowe dostępne w domenie przedszkole7.stalowawola.pl. Serwisy internetowe należące do Przedszkola nr 7 w Stalowej Woli, a nie znajdujące się w domenie przedszkole18.stalowawola.pl posiadają odrębne polityki cookies.
 2. Przez Użytkownika Serwisów rozumie się każdą osobę fizyczną, korzystającą z Serwisów za pośrednictwem sieci Internet.
 3. Serwisy nie zbierają w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies.
 4. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisów i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisów. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
 5. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisów pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator Serwisów – Przedszkola nr 7 w Stalowej Woli z siedzibą pod adresem ul. ks. J. Popiełuszki 29a, 37-450 Stalowa Wola.
 6. W ramach Serwisów stosowane są dwa zasadnicze typy plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.
 7. W ramach Serwisów stosowane są następujące rodzaje plików cookies:
  1. „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Serwisów, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach Serwisów lub zapewniające mechanizm jednokrotnego logowania;
  2. pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach Serwisów;
  3. „wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych Serwisów;
  4. „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.;
  5. pliki cookies serwisów zewnętrznych wykorzystywanych w portalu, takich jak YouTube, Facebook czy AddThis
 8. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisów mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika Serwisów. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).
 9. Operator Serwisów informuje, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisów.
 10. Więcej informacji na temat plików cookies dostępnych jest w sekcji „Pomoc” w menu przeglądarki internetowej.

Kadra pedagogiczna:

mgr Danuta Szular – dyrektor, nauczyciel dyplomowany
mgr Joanna Pazdan – nauczyciel dyplomowany
mgr Jadwiga Dubaj – nauczyciel dyplomowany
Maria Gierak – nauczyciel dyplomowany
mgr Barbara Herdzik-Zawrotniak – nauczyciel dyplomowany
mgr Łucja Kulpa – nauczyciel dyplomowany
mgr Barbara Łyczek – nauczyciel dyplomowany
mgr Joanna Małek - nauczyciel dyplomowany
mgr Dorota Szpyt – nauczyciel stażysta
mgr Iwona Raczyk - nauczyciel dyplomowany
mgr Katarzyna Stec – społeczny zastępca dyrektora, nauczyciel dyplomowany
mgr Wiesława Telka – nauczyciel dyplomowany
mgr Barbara Herdzik - Zawrotniak– nauczyciel języka angielskiego
mgr Joanna Pazdan - nauczyciel języka angielskiego

Administracja i obsługa:


Urszula Krypel – starszy intendent

Rafał Olszewski - pomoc administracyjna

Natalia Żmuda - pomoc nauczyciela
Agnieszka Czarnota – pomoc nauczyciela
Beata Bucior – starsza woźna
Agata Hołody – woźna oddziałowa

Renata Lewkowicz - woźna oddziałowa
Joanna Dziopak – woźna oddziałowa
Elżbieta Szwajkowska – woźna oddziałowa
Joanna Siembida – woźna oddziałowa


Jan Grabowski– dozorca dzienny
Marzena Małek – pomoc kuchenna
Tadeusz Tymczak – rzemieślnik w zawodzie kucharz
Renata Majdańska – pomoc kuchenna
Krystyna Kosierb – pomoc kuchenna

W naszym przedszkolu zatrudniani są również: logopeda (umowa z NFZ) – Anna Gardzisz, nauczyciel religii – Piotr Neska, nauczyciele języka angielskiego - Joanna Pazdan, Barbara Herdzik - Zawrotniak

Koncepcja funkcjonowania i rozwoju przedszkola

Dziecko w wieku przedszkolnym wykazuje naturalną dla swojego wieku i etapu rozwoju potrzebę ekspresji twórczej. Tworzy ono własny świat. Po to, by dziecko mogło wyzwolić swój wewnętrzny świat i posługiwać się właściwymi mu sposobami ekspresji – gestem, mimiką, słowem mówionym, aktywnością plastyczną i muzyczną – trzeba uszanować jego spontaniczność, czuwać nad tym, aby unikać wszystkiego, co może pociągnąć za sobą zahamowanie tendencji ekspresyjnych. Dzieci są kreatywne z natury, dlatego tę wspaniałą zdolność należy w nich pielęgnować i rozwijać. Twórczość dziecięca jest czynnością odruchową, instynktowną i podświadomą. Mały artysta przeżywa radość kreacyjną, która pobudza go do dalszej zabawy formami, barwą czy dźwiękiem. Sztuka dziecka jest piękna w swojej naiwności, potrafi nas zachwycić, ująć szczególnym sposobem postrzegania otaczającego świata. Dla dziecka jego własna twórczość jest źródłem radości, dobrej zabawy, zaangażowania i podstawową formą uczenia się oraz zdobywania wiedzy o otaczającej rzeczywistości. Rysunek, taniec, ruch, muzyka i śpiew to te rodzaje ekspresji, które wyzwalane w sposób naturalny i umiejętnie wykorzystywane, służyć mogą rozwijaniu u dziecka potrzeby poznawania świata i kształceniu jego aktywności edukacyjnej. Integracja plastyki, muzyki, słowa i ruchu stwarza możliwości wykorzystywania różnych form dziecięcej aktywności twórczej w jego rozwoju intelektualnym, poznawczym, emocjonalnym i społecznym.

Wizja:

 1. Przedszkole jest placówką przyjazną, innowacyjną, przygotowującą dzieci do podjęcia nauki w szkole, nastawiona na  osiąganie sukcesu.
 2. Przedszkole umożliwia wyrównywanie szans edukacyjnych wszystkim dzieciom oraz uwzględnia w swoich działaniach potrzeby środowiska.
 3. Atmosfera sprzyja akceptacji każdego dziecka, przeciwdziała izolacji społecznej i nietolerancji wobec wszelkich „inności”.
 4. Rodzice są partnerami uczestniczącymi w życiu przedszkola.
 5. Program Przedszkola ukierunkowany jest na dziecko, jego potrzeby, umożliwia mu wszechstronny rozwój osobowości.
 6. Zatrudnia wykwalifikowaną, kompetentną, zaangażowaną i odpowiedzialną kadrę pedagogiczna.
 7. Przedszkole stwarza dzieciom możliwość samorealizacji, pracy z rówieśnikami, kreatywnego myślenia, działania i przeżywania, uczestniczenia w ciekawych zajęciach, poznawania otaczającej rzeczywistości z zachowaniem wartości uniwersalnych: dobra, prawdy i piękna.
 8. Wszyscy przestrzegają praw dziecka, dbają o dobre stosunki międzyludzkie i skuteczną komunikacje interpersonalną.
 9. Przedszkole promuje swoje osiągnięcia w środowisku lokalnym.

Koncepcja pracy Przedszkola

 1. Zapewnienie ciągłego rozwoju i doskonalenia jakości pracy.
 2. Przedszkole realizuje podstawę programową wychowania przedszkolnego poszerzoną o kształcenie umiejętności językowych, komputerowych, działalność teatralną, muzyczną, plastyczną, zdrowotną i ekologiczną.

 

Koncepcja Pracy Przedszkola nr 7

im. Marii Konopnickiej

w Stalowej Woli

na lata 2015 – 2020

 

„Jak w zabawie świat poznać?”

- projektowanie sytuacji edukacyjnych, których celem jest wspieranie ciekawości, aktywności i samodzielności dzieci, a także wzbogacanie wiadomości i umiejętności potrzebnych w codziennych sytuacjach i w dalszej edukacji.

Podstawa prawna:

 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 października 2009r. w sprawie nadzoru pedagogicznego ( Dz. U. z 2009 r. Nr 168 poz. 1324 ze zm.)
 • Konwencja o prawach dziecka przyjęta przez Zgromadzenie ogólne narodów Zjednoczonych (Dz. U. z 1991r. Nr 120 poz. 526 ze zm.)

MISJA PRZEDSZKOLA

Przedszkole zapewnia dzieciom opiekę, dba o ich bezpieczeństwo psychiczne i fizyczne. Rozpoznaje i zaspokaja potrzeby oraz rozwija indywidualne możliwości i talenty. Tworzy warunki do nabywania przez dzieci wiadomości i umiejętności, których celem jest osiągniecie przez wychowanków stanu gotowości do podjęcia nauki w szkole podstawowej. Placówka buduje środowisko społeczne dziecka, kształtuje jego postawy moralne oraz uczy odróżniania dobra od zła. Kieruje się zasadami wynikającymi z Konwencji o prawach dziecka. Wspiera działania wychowawcze rodziców. Promuje zachowanie przyjazne przyrodzie, a także buduje poczucie tożsamości regionalnej i narodowej.

U postaw rozwoju i doskonalenia pracy przedszkola leżą wymagania państwa wobec przedszkola, określone w zmienionym Rozporządzeniu w sprawie nadzoru pedagogicznego.

WIZJA PRZEDSZKOLA

Cele ogólne:

 1. Przedszkole tworzy procesy indywidualnego wspomagania rozwoju i edukacji odpowiednia do potrzeb i możliwości dziecka.
 2. Dziecko jest aktywne i twórcze w nabywaniu wiadomości, umiejętności i postaw w zakresie co najmniej podstawy programowej.
 3. Procesy zachodzące w przedszkolu zapewniają rozwój jego podmiotów
 4. Przedszkole jest integralnym elementem środowiska, w którym działa, współpracuje z nim na rzecz rozwoju własnego i lokalnego.
 5. Zarządzanie przedszkolem zapewnia jego sprawne funkcjonowanie i jest zgodne z obowiązującymi przepisami prawa, polityką oświatową państwa i przyjętą koncepcją rozwoju.
 6. Przedszkole monitoruje i doskonali efekty swojej pracy.

PROCESY WSPOMAGANIA ROZWOJU I EDUKACJI

Przedszkole przygotowuje dzieci do podjęcia nauki w szkole oraz wspiera indywidualny potencjał rozwojowy każdego wychowanka. Respektuje pięć najistotniejszych zasad wychowania przedszkolnego:

 • zasadę zaspokajania potrzeb dziecka,
 • zasadę aktywności,
 • zasadę indywidualizacji,
 • zasadę organizowania życia społecznego,
 • zasadę integracji (jednolity proces wychowania i edukacji).


Przedszkole dba o rozwój intelektualny dziecka, kształcenie procesów poznawczych i doskonalenie kompetencji komunikowania się. Dzieci nabywają wiedzę poprzez przyswajanie oraz aktywne poszukiwanie i odkrywanie, w tym korzystanie z dostępnych źródeł wiedzy. Przedszkole promuje zdrowie oraz postawy przyjazne przyrodzie. Dzieci wdrażane są do aktywności ruchowej i poznawczej w naturalnym otoczeniu. Obserwują i badają przyrodę, odkrywają mądrość jej praw. Uczą się korzystać z jej zasobów dla własnego zdrowia i zaspokojenia potrzeb w racjonalny i bezpieczny sposób.  Przedszkole szczególną wagę przywiązuje do upowszechniania zasad kultury osobistej. Umożliwia dziecku adaptację społeczną i poszerzanie kontaktów w otoczeniu. Udział w ustalaniu, a w konsekwencji w respektowaniu praw i obowiązków sprzyja dojrzewaniu społeczno-moralnemu. Dzieci uczą się współdziałania i mają możliwość docenić wartość wspólnego dzieła. Uznajemy, że rozwój człowieka to nie tylko zmiany jakościowe w tym , czego się uczy, lecz i w tym , jakim się staje. Głównym motorem i siłą naszych działań są wartości, dlatego przedszkole prowadzi oparty na nich planowy proces wychowawczy. Dzieci uczą się odróżniać dobro od zła. Katalog wartości obejmuje także: piękno, prawdę, miłość, przyjaźń, współdziałanie, odpowiedzialność, szacunek, tolerancję, zdrowie, przyrodę, ojczyznę. Szczególne miejsce w pracy przedszkola zajmuje kształtowanie tożsamości dziecka oparte na tradycjach rodzinnych oraz kulturze regionalnej, a także historii narodu. Do istotnych działań przedszkola należy poznawanie kultury regionu i kraju z równoczesnym otwarciem na kultury innych narodów i grup społecznych, a także zaangażowanie się w sprawy najbliższego środowiska, którego jesteśmy częścią.

SYLWETKA ABSOLWENTA

Dziecko kończące przedszkole

 • posiada:
  • motywację do uczenia się i do wysiłku intelektualnego,
  • umiejętności uważnego słuchania i logicznego myślenia, praktycznego korzystania ze zdobytych wiadomości,
  • umiejętność koncentracji, pracy przez dłuższy czas,
  • umiejętność współpracy w grupie i rozwiązywania konfliktów,
  • umiejętność radzenia sobie z trudnościami,
  • twórczego rozwiązywania zadań,
  • odpowiedni poziom samodzielności,
  • gotowość do podejmowania różnorodnych aktywności,
  • podstawową wiedzę o środowisku społecznym, przyrodniczym i kulturowym,

 

 • przestrzega:
  • praw innych ludzi,
  • zasad bezpieczeństwa, higieny, dbałości o zdrowie i sprawność fizyczną,
  • zasad kultury współżycia, postępowania według ustalonych norm

 

 • dostrzega i szanuje:
  • potrzeb innych ludzi
  • odmienne postawy, przekonania, upodobania,
  • symbole narodowe,
  • środowisko naturalne

 

 • nie obawia się:
  • występować publicznie
  • dzielić się swoimi pomysłami, osiągnięciami, sukcesami,
  • wykazywać inicjatywy w działaniu,
  • prosić o radę lub pomoc.

 

SYSTEM WSPIERANIA ROZWOJU DZIECKA

W przedszkolu zbudowano system ewaluacji rozwoju dziecka. Procedura postępowania obejmuje m.in. systematyczne obserwacje i diagnozy pedagogiczne służące rozpoznaniu potrzeb, możliwości, sytuacji społecznej podopiecznych, a także ich zainteresowań .


Wspomaganie dzieci to także badanie gotowości szkolnej i ewentualne budowanie indywidualnych programów wspomagania i korygowania rozwoju. Wiedzę o dzieciach nauczyciele wykorzystują do:

 • modyfikacji realizowanych programów,
 • planowania miesięcznego,
 • do konstruowania zajęć( zasada indywidualizacji wymagań)
 • indywidualnego wspomagania dzieci.


W sytuacji problemów edukacyjnych i wychowawczych lub deficytów przedszkole udziela pomocy psychologiczno-pedagogicznej w toku bieżącej pracy oraz w miarę potrzeb w formach specjalistycznych, takich jak np. zajęcia korekcyjno-kompensacyjne, socjoterapeutyczne, terapia logopedyczna. Przedszkole, monitorując rozwój dziecka, współpracuje nie tylko z rodzicami, ale także poradnią psychologiczno-pedagogiczną i innymi podmiotami wspierającymi dziecko i jego rodzinę.

Oferta zajęć prowadzonych w przedszkolu zapewnia realizację podstawy programowej, a także poszerza ją o nowatorskie rozwiązania programowe i metodyczne. Stosowane rozwiązania wykraczają poza katalog tradycyjnych metod wychowania przedszkolnego i obejmują m.in. zabawy badawcze i doświadczenia, metody oparte na teorii integracji sensorycznej, projekt, metody aktywizujące, twórczego myślenia.


Kadra pedagogiczna przedszkola umożliwia rozwój zainteresowań m.in. artystycznych, czytelniczych, przyrodniczych, naukowych, dotyczących tradycji regionu oraz wspomaga rozwój talentów dzieci. Prowadzone zajęcia i tworzone sytuacje edukacyjne są dostosowane do możliwości rozwojowych dzieci, a ich jakość jest na wysokim poziomie.

 

FUNKCJONOWANIE PRZEDSZKOLA W ŚRODOWISKU LOKALNYM

Przedszkole aktywnie współpracuje z rodzicami w zakresie budowania i realizacji koncepcji swojej pracy. Wspiera rodziców w wychowywaniu dzieci. W trosce o jednolite oddziaływanie nauczyciele:

 • systematycznie informują rodziców o zadaniach wychowawczych i kształcących realizowanych w przedszkolu,
 • zapoznają rodziców z podstawą programową wychowania przedszkolnego i włączają ich do kształtowania u dziecka określonych w niej wiadomości i umiejętności,
 • informują rodziców o sukcesach i kłopotach ich dzieci, a także włączają ich do wspierania osiągnięć rozwojowych dzieci i łagodzenia trudności, na jakie natrafiają,
 • prowadzą edukację prozdrowotną i promocję zdrowia,
 • zachęcają rodziców do współdecydowania w sprawach przedszkola, i wspólnie z nimi organizują wydarzenia, w których biorą udział dzieci.

W miarę możliwości przedszkole udziela rodzicom pomocy psychologiczno-pedagogicznej. Obejmuje ona m.in.:

 • rozpoznawanie potencjalnych możliwości oraz indywidualnych potrzeb dziecka i umożliwianie ich zaspokojenia,
 • rozpoznawanie przyczyn trudności dziecka,
 • wspieranie rodziców w działaniach wyrównujących szanse edukacyjne dziecka,
 • rozwijanie umiejętności wychowawczych rodziców.

Corocznie w przedszkolu opracowywany jest plan  współpracy z rodzicami ( zarówno przedszkolny jak i plany poszczególnych grup). Plan ten obejmuje zadania ułożone w następujące bloki:

 • pozyskiwanie opinii rodziców, opiniowanie, współdecydowanie
 • wspomaganie rozwoju dziecka, integracja działań na linii nauczyciel-rodzic
 • Pomoc psychologiczno-pedagogiczna dla rodziców
 • Promocja zdrowia
 • Organizacja wydarzeń i uroczystości dla środowiska rodzinnego lub z pomocą rodziny.

 

REALIZACJA ZADAŃ MA NASTĘPUJĄCE FORMY:

 • zebrania ogólne i zebrania grupowe,
 • zajęcia adaptacyjne dla nowo przyjętych dzieci,
 • konsultacje i porady indywidualne,
 • kącik dla rodziców (informacje, eksponowanie prac),
 • organizacja dni otwartych i zajęć otwartych dla rodziców,
 • organizacja szkoleń i warsztatów zwiększających umiejętności wychowawcze rodziców
 • organizacja uroczystości, koncertów, konkursów ,w tym włączenie rodziców do organizacji imprez przedszkolnych.

W przedszkolu prężnie działa rada rodziców, wspierająca działalność placówki. Rodzice są naszymi sojusznikami, a nasze działania są skoordynowane.

Przedszkole podkreśla swoją odrębność poprzez wypracowane tradycje własne. Kalendarz wydarzeń przedszkolnych i uroczystości pozostaje w ścisłym związku z tradycjami lokalnymi, narodowymi, a także potrzebami środowiskowymi. Nasze tradycje to m.in.:

 • Pasowanie na przedszkolaka
 • Sprzątanie świata z okazji Dnia Ziemi
 • Dzień Edukacji Narodowej
 • Andrzejki
 • Mikołajki
 • Spotka nie z okazji Świąt Bożego Narodzenia
 • Bal karnawałowy
 • Biesiada z Babcią i Dziadkiem
 • Tradycje wielkanocne
 • Święto Rodziny
 • Przedszkolna Olimpiada Sportowa
 • Dzień Dziecka
 • Konkurs plastyczny Marii Konopnickiej
 • Pożegnanie przedszkola przez 6latków

W środowisku lokalnym przedszkole promuje swoje działania, zdrowie, ekologię, a także wartość tradycji zarówno lokalnych, jak i narodowych.

 

ZARZĄDZANIE PRZEDSZKOLEM

Jednym z warunków zmian zachodzących w edukacji jest podnoszenie kwalifikacji i kompetencji nauczycieli. Przedszkole zatrudnia kadrę pedagogiczną posiadającą wysokie kwalifikacje w zakresie wychowania przedszkolnego, a także w miarę potrzeb kwalifikacje specjalistyczne, m.in. zakresie terapii pedagogicznej, logopedę, W trosce o skuteczną realizację zadań i celów wychowania przedszkolnego organizuje wsparcie dla pojedynczych nauczycieli i rady pedagogicznej. Organizowane są formy inspirujące do rozwoju zawodowego, nowatorstwa i twórczej aktywności nauczycieli.

W celu demokratycznego i kreatywnego wykonywania zadań i rozwiązywania pojawiających się problemów oraz doskonalenia pracy przedszkola powoływane są zespoły zadaniowe: ds. opieki i wychowania, edukacji, promocji, ewaluacji i inne, w miarę potrzeb. Sprawność organizacyjna oparta jest na statucie oraz systemie czytelnych procedur i regulaminów.

Pomieszczenia przedszkolne, wyposażenie, w tym środki dydaktyczne, pozwalają na realizację przyjętych programów oraz koncepcji pracy przedszkola. Meble i kąciki zainteresowań oraz zabawki zachęcają do swobodnej zabawy. Teren przedszkolny sprzyja zabawom na powietrzu oraz prowadzeniu obserwacji przyrodniczych.

Przedszkole systematycznie zmierza do pełnej realizacji założeń koncepcji, ewentualnie wprowadza zmiany do niej. Odbywa się to poprzez coroczną analizę jakości pracy oraz budowanie i realizację planów pracy na kolejny rok z wykorzystaniem priorytetów określonych w koncepcji i wniosków ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego.

 

PRIORYTETY NA LATA 2015-2020

 • Aktualizacja i doskonalenie systemu pomocy psychologiczno-pedagogicznej
 • Promocja zdrowia i świadomości ekologicznej
 • Budowanie skutecznego systemu współpracy z rodzicami w celu ujednolicenia oddziaływań wychowawczych.
 • Lepsza organizacja pracy zespołowej
 • Stworzenie nowych procedur usprawniających prace przedszkola
 • Inspirowanie kadry pedagogicznej do tworzenia nowatorskiego i twórczego stylu pracy, poszerzanie jej kompetencji.

 

PLAN  PRACY PRZEDSZKOLA NA LATA 2015-2020

 

ZADANIA DO REALIZACJI NA ROK SZKOLNY 2015/2016

 1. Kształtowanie postaw patriotycznych poprzez poznawanie sztuki, kultury regionalnej i narodowej
 2. Mali matematycy- kształtowanie wiadomości i umiejętności matematycznych-rozwijanie matematycznych uzdolnień. Zaspokajanie rozbudzonej już u dziecka potrzeby zajmowanie się matematycznymi problemami.
 3. Wdrażanie do bezpieczeństwa zachowań w przedszkolu, domu, na ulicy i w kontaktach z osobami postronnymi

 

ZADANIA DO REALIZACJI NA ROK SZKOLNY 2016/2017

 1. Kształtowanie świadomości zdrowych nawyków żywieniowych u naszych wychowanków
 2. Wdrażanie aktywności ruchowej jako podstawy prawidłowego rozwoju fizycznego dzieci
 3. Rozbudzanie u dzieci zainteresowania książką jako źródłem wiedzy i przyjemności

 

ZADANIA DO REALIZACJI NA ROK SZKOLNY 2017/2018

 1. Kształtowanie posługiwania się językiem nowożytnym (j. angielskim). Rozbudzanie zainteresowania językiem obcym, osłuchanie się z językiem.
 2. Rozbudzanie zainteresowania literaturą polską, kształtowanie umiejętności aktorskich na podstawie klasycznej literatury dziecięcej.

 

 

ZADANIA DO REALIZACJI NA ROK SZKOLNY 2018/2019

 1. Kształtowanie nawyków prawidłowej postawy. Tworzenie warunków sprzyjających spontanicznej i zorganizowanej aktywności ruchowej dziecka. Propagowanie zdrowego stylu życia.
 2. Kształtowanie wiadomości i umiejętności matematycznych. Tworzenie warunków sprzyjających poznawanie świata matematyki

 

ZADANIA DO REALIZACJI NA ROK SZKOLNY 2019/2020

 1. Bezpieczeństwo w domu, w przedszkolu, na ulicy- wdrażanie do bezpiecznych zachowań. Kształtowanie poczucia bezpieczeństwa, nauka prawidłowych zachowań w sytuacjach zagrażających dziecku.
 2. Rozbudzanie zainteresowań sztuką i muzyką. Tworzenie warunków sprzyjających spontanicznej i zorganizowanej aktywności artystycznej dzieci.

Podkategorie

Wyszukaj

Przedszkole nr 7 im. Marii Konopnickiej
ul. ks. J. Popiełuszki 29a
37-450 Stalowa Wola
tel. 0-15 842-49-58
e-mail: przedszkole7@stalowawola.pl

© 2018 Przedszkole nr 7 im. Marii Konopnickiej w Stalowej Woli. All Rights Reserved.

Szukaj