Zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (Dz.U. z 2020 r. poz. 1062, zwanej dalej: ustawą), każdy bez konieczności wykazania interesu prawnego lub faktycznego, ma prawo poinformować Przedszkole nr 7 w Stalowej Woli o braku dostępności architektonicznej lub informacyjno-komunikacyjnej Przedszkola, o których mowa w art. 6, pkt 1 lub 3 ustawy.

Natomiast na podstawie art. 30 ustawy osoba ze szczególnymi potrzebami lub jej przedstawiciel ustawowy, po wykazaniu interesu faktycznego, ma prawo wystąpić do podmiotu publicznego z wnioskiem o zapewnienie dostępności architektonicznej lub informacyjno-komunikacyjnej.

Informację o braku dostępności lub wniosek o zapewnienie dostępności należy złożyć do podmiotu publicznego, z którego działalnością jest związana informacja lub żądanie zapewnienia dostępności (wniosek o zapewnienie dostępności).

Wniosek o zapewnienie dostępności powinien zawierać:

dane kontaktowe wnioskodawcy,
wskazanie bariery utrudniającej lub uniemożliwiającej dostępność w zakresie architektonicznym lub informacyjno-komunikacyjnym,
wskazanie sposobu kontaktu z wnioskodawcą,
wskazanie preferowanego sposobu zapewnienia dostępności, jeżeli dotyczy.


Wnioski o zapewnienie dostępności można składać:

osobiście: w Przedszkolu nr 7 w Stalowej Woli w godzinach 8.00-14.00, ul. ks. J. Popiełuszki 29a, Stalowa Wola lub
korespondencją pocztową na adres: Przedszkole nr 7 w Stalowej Woli, ul. ks. J. Popiełuszki 29a, 37-450 Stalowa Wola.
Podmiot publiczny powinien zapewnić dostępność (zrealizować żądanie) bez zbędnej zwłoki nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie powiadamia wnioskodawcę o przyczynach opóźnienia i wskazuje nowy termin zapewnienia dostępności, nie dłuższy niż 2 miesiące od dnia złożenia wniosku. Jeżeli zapewnienie dostępności w zakresie określonym we wniosku jest niemożliwe lub znacznie utrudnione, np. ze względów technicznych lub prawnych, podmiot publiczny niezwłocznie zawiadamia wnioskodawcę o braku możliwości zapewnienia dostępności, proponując dostęp alternatywny.

W przypadku, gdy podmiot publiczny nie zapewni wnioskowanej dostępności w sposób i w terminie wyżej wskazanym, wnioskodawcy służy prawo złożenia skargi na brak dostępności. Skargę wnioski się do Prezesa Zarządu PFRON, w terminie 30 dni liczonych od dnia upływu terminów, o których mowa powyżej.

Uprzejmie informujemy, że w postępowaniu w przedmiocie wniosku o zapewnienie dostępności nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego, z wyjątkiem przepisów dotyczących wyłączenia pracowników organu, doręczeń, sposobu obliczania terminów, uzupełniania braków formalnych i przekazywania wniosku zgodnie z właściwością.

Wniosek o zapewnienie dostępności - [pobierz pdf]

Przedszkole nr 7 im. Marii Konopnickiej w Stalowej Woli zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Przedszkola nr 7 w Stalowej Woli.

Data publikacji strony internetowej: 2018-07-25.

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2022-02-17.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Na stronie internetowej znajdują się filmy, do których nie dodano napisów dla osób Głuchych. Napisy są dodawane sukcesywnie do starszych filmów.

Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-03-16. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych, podwyższony kontrast (czarne tło, żółte litery, odcienie szarości), możliwość powiększenia wielkości liter na stronie.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Danuta Szular, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 15 842 49 58. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę na takie działanie.

Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

 1. Aby dostać się do budynku przedszkola, należy pokonać furtkę otwieraną ręcznie, ok 17,5 m chodnika, cztery stopnie, z podjazdem dla osób poruszających się na wózku oraz drzwi wejściowe otwierane ręcznie. Następnie za nimi znajdują się drugie drzwi otwierane za pomocą domofonu. Za drzwiami znajduje się hol, który prowadzi do strefy z szatniami.
 2. Nad wejściem nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.
 3. Budynek przedszkola jest piętrowy i nie posiada windy osobowej. Przedszkole mieści się na parterze. Brak jest toalety  dla osób niepełnosprawnych.
 4. Przed przedszkolem jest zatoczka parkingowa, która ma wyznaczone miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych.
 5. Do przedszkola można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem,  po uzgodnieniu z dyrektorem placówki.
 6. W budynku nie ma pętli indukcyjnych, oznaczeń w alfabecie Braille'a oraz oznaczeń kontrastowych i druku powiększonego dla osób niewidomych i słabowidzących.
 7. W przedszkolu oraz online, nie ma możliwości skorzystania z bezpłatnych usług tłumacza migowego.

Informacje dodatkowe

 • Jednostka nie posiada aplikacji mobilnej.

 1. Przez Serwisy Internetowe Przedszkola nr 7 w Stalowej Woli (zwane dalej Serwisami) rozumie się wszystkie serwisy internetowe dostępne w domenie przedszkole7.stalowawola.pl. Serwisy internetowe należące do Przedszkola nr 7 w Stalowej Woli, a nie znajdujące się w domenie przedszkole1.stalowawola.pl posiadają odrębne polityki cookies.
 2. Przez Użytkownika Serwisów rozumie się każdą osobę fizyczną, korzystającą z Serwisów za pośrednictwem sieci Internet.
 3. Serwisy nie zbierają w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies.
 4. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisów i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisów. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
 5. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisów pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator Serwisów – Przedszkola nr 7 w Stalowej Woli z siedzibą pod adresem ul. ks. J. Popiełuszki 29a, 37-450 Stalowa Wola.
 6. W ramach Serwisów stosowane są dwa zasadnicze typy plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.
 7. W ramach Serwisów stosowane są następujące rodzaje plików cookies:
  1. „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Serwisów, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach Serwisów lub zapewniające mechanizm jednokrotnego logowania;
  2. pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach Serwisów;
  3. „wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych Serwisów;
  4. „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.;
  5. pliki cookies serwisów zewnętrznych wykorzystywanych w portalu, takich jak YouTube, Facebook czy AddThis
 8. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisów mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika Serwisów. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).
 9. Operator Serwisów informuje, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisów.
 10. Więcej informacji na temat plików cookies dostępnych jest w sekcji „Pomoc” w menu przeglądarki internetowej.

Kadra pedagogiczna:

mgr Danuta Szular – dyrektor, nauczyciel dyplomowany
mgr Joanna Pazdan – nauczyciel dyplomowany
mgr Jadwiga Dubaj – nauczyciel dyplomowany
Maria Gierak – nauczyciel dyplomowany
mgr Barbara Herdzik-Zawrotniak – nauczyciel dyplomowany
mgr Łucja Kulpa – nauczyciel dyplomowany
mgr Barbara Łyczek – nauczyciel dyplomowany
mgr Joanna Małek - nauczyciel dyplomowany
mgr Dorota Szpyt – nauczyciel kontraktowy

Natalia Tur - nauczyciel stażysta
mgr Iwona Raczyk - nauczyciel dyplomowany
mgr Katarzyna Stec – społeczny zastępca dyrektora, nauczyciel dyplomowany
mgr Wiesława Telka – nauczyciel dyplomowany
mgr Barbara Herdzik - Zawrotniak– nauczyciel języka angielskiego
mgr Joanna Pazdan - nauczyciel języka angielskiego

Administracja i obsługa:


Urszula Krypel – starszy intendent

Joanna Jurkiewicz Mikuła - pomoc administracyjna

Kamila Flejzor - pomoc nauczyciela
Agnieszka Czarnota – pomoc nauczyciela

Marta Lewicka - pomoc nauczyciela
Beata Bucior – starsza woźna
Agata Hołody – woźna oddziałowa

Renata Lewkowicz - woźna oddziałowa
Joanna Dziopak – woźna oddziałowa
Elżbieta Szwajkowska – woźna oddziałowa
Joanna Siembida – woźna oddziałowa


Jan Grabowski– dozorca dzienny
Marzena Małek – pomoc kuchenna
Tadeusz Tymczak – rzemieślnik w zawodzie kucharz
Renata Majdańska – pomoc kuchenna
Krystyna Kosierb – pomoc kuchenna

W naszym przedszkolu zatrudniani są również: nauczyciel religii – Agnieszka Sikora, nauczyciele języka angielskiego - Joanna Pazdan, Barbara Herdzik - Zawrotniak, Anna Rachwał

Podkategorie

Wyszukaj

Przedszkole nr 7 im. Marii Konopnickiej
ul. ks. J. Popiełuszki 29a
37-450 Stalowa Wola
tel. 0-15 842-49-58
e-mail: przedszkole7@stalowawola.pl

© 2018 Przedszkole nr 7 im. Marii Konopnickiej w Stalowej Woli. All Rights Reserved.

Szukaj